Gluten-Free Pasta

For gluten-free choices stick to corn, bean, potato, quinoa, rice, and soy pastas.